Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

beman

Administrator
Staff member
Nghị định 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động tại Việt Nam sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.
Nghị định này thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Trường hợp quỹ được thành lập theo quy định của pháp luật trước đây nhưng chưa kiện toàn theo quy định tại Nghị định này thì trong thời hạn 06 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực quỹ phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 20 và các điểm b, c khoản 2 Điều 25 của Nghị định này gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Hội đồng quản lý quỹ.

Nghị định 93/2019/NĐ-CP áp dụng đối với công dân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có liên quan.

Theo Nghị định này, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ là: Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của quỹ; không phân chia tài sản.

Quỹ được Nhà nước tạo điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của quỹ; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Việc đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức vào quỹ được áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật./.
 

beman

Administrator
Staff member
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ được tổ chức, hoạt động theo pháp luật và điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của quỹ và quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ.

Quỹ được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập quỹ

Nghị định quy định quỹ được cấp giấy phép khi đảm bảo các điều kiện sau: 1- Có mục đích hoạt động theo quy định ở trên; 2- Có sáng lập viên thành lập quỹ bảo đảm các điều kiện theo quy định; 3- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định; 4- Hồ sơ thành lập quỹ đảm bảo theo quy định.

Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau: 1- Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 2- Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định; 3- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định; 4- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ những trường hợp quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập. Theo đó, quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp:

1- Quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực;

2- Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 ngày làm việc, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.
 
Top