Vietnam Ventilator Projects

Tập hợp các trao đổi, nghiên cứu và thử nghiệm về máy thở tại Việt Nam. Website tổng hợp và thống kê các dự án: https://sites.google.com/view/vietnam-ventilator-project
Top